Straling

Straling onder Toezicht, onderzoeksproject op de Veluwe

Als het Amazonegebied de longen zijn van de aarde, dan zijn de gebieden die samen de Veluwe vormen, de longen van Nederland. Boseigenaren, andere burgers en verschillende wetenschappers maken zich nu ernstig zorgen over de effecten van de steeds maar toenemende kunstmatige straling van zendmasten op het ecosysteem.

We spreken van straling, omdat we niet alleen onderzoek gaan doen naar (de effecten van) de elektromagnetische velden van 5G, maar van alle G’s die op de Veluwe geïnstalleerd zijn. De onderzoekers zijn niet tegen of voor 5G (of een andere G), maar wel voor het voorzorgsprincipe, namelijk dat er een onafhankelijk onderzoek nodig is naar de effecten van de elektromagnetische velden van 5G en van eerdere generaties mobiele telefonie op mens en natuur.

Daarom willen we onderzoek gaan doen (en doen dit al deels) naar de effecten van 2G, 3G, 4G en 5G op mensen, dieren en planten op enkele specifieke locaties op de Veluwe, aan de hand van uit te voeren metingen en zo mogelijk historische data. Dit onderzoek is uniek en, voor zover wij weten, nooit eerder in deze vorm gedaan. Hierdoor zullen we beter dan voorheen weten wat het ‘stralingslandschap’ is en hoe dit gaat veranderen, evenals de mogelijke veranderingen in natuur en volksgezondheid. Dit project is deels gebaseerd op een studie naar de effecten van de elektromagnetische velden van telecommunicatie zendmasten op Mount Nardi in het Nightcap National Park World Heritage Area in Australië waar men meteen na de plaatsingen van telecomantennes een uittocht heeft waargenomen van vele soorten vogels, insecten en amfibieën.1 Uit andere onderzoeken is duidelijk geworden dat levende organismen niet alleen uit moleculen bestaan en door biochemische reacties functioneren, maar dat veel processen in levende wezens (mensen, dieren, planten en microben) gebaseerd zijn op elektromagnetische golven en -interacties. Hierdoor kan de radiofrequente straling uit onze technologie storend werken op het functioneren van microben, planten, dieren en mogelijk ook mensen.2 Vanwege onder andere deze ontdekkingen vinden wij het onderzoeksproject Straling onder Toezicht belangrijk.

Wat is er nodig voor het onderzoeksproject 3 :

1. De straling op een aantal specifieke locaties meten en in kaart brengen: intensiteiten per frequentie(band), met door de overheid erkende meetapparatuur en meetprotocollen.

2. Het in kaart brengen van de effecten op de natuur: worden bomen, andere planten en dieren ziek? Verdwijnen en verschijnen er soorten? Gedurende drie jaar willen we per seizoen diverse planten-, dier- en bodemmicrobensoorten die in de voedselketen met elkaar samenhangen, inventariseren op de Veluwe. Hiervoor zullen wetenschappers en technici zich inzetten.

3. De effecten op de volksgezondheid in de Veluwse gemeenten. Geanonimiseerde data willen we onder meer via huisartsen verzamelen door middel van vragenlijsten.

Van de drie categorieën metingen willen we niet alleen gedurende drie jaar data verzamelen, maar zo mogelijk ook historische data, zodat we terug kunnen kijken naar eventuele correlaties met de plaatsing van antennes van eerdere generaties mobiele telefonie.

Het onderzoek zal van een zo hoog mogelijk wetenschappelijk niveau zijn. Daarom zal er ook rekening gehouden worden met invloeden van de introductie van andere milieufactoren, zoals chemische milieuvervuiling, fijnstof, geluidshinder, toeristendrukte, bebouwing en aanleg van wegen.

Deze metingen hopen we te doen in de periodes:

  • Terwijl de eerste frequenties voor 5G (700, 1400 en 2100 MHz) in gebruik genomen worden op de Veluwe. Er lopen in Nederland nu al experimenteervergunningen op 2,3 GHz, 3,5 GHz en 26 GHz.
  • Nadat 5G is geïnstalleerd op de nieuwe frequenties op de Veluwe.
  • Nadat 5G is geïnstalleerd op de nog te veilen hoge frequenties (3,5 en 26 GHz).

Dit onderzoek kan worden uitgebreid naar andere regio’s en gemeenten in Nederland.

Voor dit project op de Veluwe zijn wat fondsen geworven via crowdfunding, via fondsenwerving bij instanties en met de opbrengst van het boek “Straling onder Toezicht” (dit laatste voor zover we uit de kosten van het boek gekomen zijn).4

Er is inmiddels een jaar onderzoek gedaan, waarvan hier een verslag dat gedownload kan worden.

Op dit moment (sinds 20 november 2023) is het onderzoek stilgelegd omdat het nog niet gelukt is een substantiële subsidie te vinden. Over 1 jaar of wanneer zich een mogelijkheid voordoet, overleggen we als onderzoeksgroep of we het weer oppakken.

Referenties:

  1. Report detailing the exodus of species from the Mt. Nardi area of the Nightcap National Park World Heritage Area during a 15-year period (2000-2015), Report for the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), door Mark Broomhall, 2015, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
  2. Zie voor een verzameling van onderzoeken hiervoor het boek: Sander Funneman, Elektrisch Ecosysteem, www.elektrisch-ecosysteem.nl
  3. Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, Straling van alle kanten bekeken, Brave New Books, 2020, ISBN 978-94-64184-099
  4. Saskia Bosman, Sander Funneman en George Remkes, Straling onder Toezicht (boek), Brave New Books, 2021, ISBN 978-94-64351-262.