Voortgang

Het begin

In het voorjaar van 2018 zijn de bodemverbeteringsmaterialen aangebracht op beide proefpercelen; op een veehouderij en een fruitteeltbedrijf. Op dit moment worden de eerste effectmetingen geanalyseerd.

Tussentijdse resultaten

29 november 2018: het Tussentijds verslag bodemonderzoek is hier te downloaden. De statistiek is hier te downloaden. Heel in het kort: Er kunnen in dit stadium van het pilot onderzoeksproject beslist geen conclusies getrokken worden. Er zijn ook veel afnames waargenomen in aantallen bodemdiertjes, wormengewicht en in de fysisch-chemische bodemkwaliteit. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze het gevolg van de 3 maanden lange droogte die de afgelopen zomer plaatsgevonden heeft. In dit geval laat het onderzoek vooral effecten zien van extreem weer, dat steeds meer zal optreden als gevolg van de klimaatverandering. De droogte-effecten maskeren eventuele effecten van de bodemverbeteringsmaterialen. Als er al toenames ten opzichte van het voorjaar zijn waargenomen, zijn deze kleiner (vooral bij de bodemdiertjes) dan bij dergelijke metingen in andere jaren, bij andere projecten.

29 november 2019: het volgende tussentijds verslag bodemonderzoek is hier te downloaden. De statistiek is hier te downloaden. Ook dit jaar is er een droge zomer geweest, zij het minder droog dan die van 2018. Maar ook uit de september-metingen van 2019 zijn nog geen conclusies te trekken.

In het voorjaar van 2020 zullen opnieuw metingen gedaan worden, om te vergelijken met de nulmeting, die in het voorjaar van 2018 gedaan is, dus in hetzelfde seizoen.